Správná volba

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Lidl Česká republika v.o.s., IČO: 26178541, se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 158 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 42824 (dále jen „Společnost“), klade velký důraz na ochranu osobních údajů.

Vyplněním a odesláním formuláře poskytuje uchazeč Společnosti, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených ve formuláři a jeho přílohách. Souhlas je poskytován na dobu od odeslání formuláře do uplynutí 6 měsíců po skončení výběrového řízení na poslední pracovní pozici, na kterou se uchazeč hlásil. Po uplynutí této doby budou osobní údaje uchazeče vymazány. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné, přičemž uchazeč může souhlas kdykoli písemně odvolat na adrese sídla Společnosti.

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány výhradně za účelem výběru a náboru uchazečů o zaměstnaní, a to jak samotnou Společností jakožto správcem ve smyslu Zákona, tak i společností Lidl Stiftung Co & KG, se sídlem Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Německá spolková republika, jakožto zpracovatelem ve smyslu Zákona.

Uchazeč bere na vědomí, že mu, jakožto subjektu údajů dle Zákona, náležejí práva dle ustanovení § 12 Zákona (právo na přístup k informacím) a dle § 21 Zákona (Žádost o vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu).