Správná volba
Volná místa Přihlášení Uloženo

PORTÁL LIDL RECRUITING – PODMÍNKY POUŽITÍ

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 01.02.2024 
1    Obecné informace 

1.1    Tyto podmínky použití (dále jen „podmínky použití“) upravují používání náborového portálu Lidl (dále jen „platforma“) mezi uchazečem (dále jen „uživatel“) a společností Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Německo („Lidl“).  

1.2    Uživatel má kdykoli online přístup k aktuální verzi podmínek použití nebo si je může stáhnout či vytisknout. Text této smlouvy po jejím uzavření společnost Lidl neukládá. 

1.3    Tyto podmínky použití představují jediný smluvní základ pro registraci uživatele na platformě a její používání. Jakékoli standardní podmínky uživatele, které jsou v rozporu s těmito podmínkami, jsou vyloučeny, i když proti nim společnost Lidl výslovně nevznese námitky. 

2    Registrace/formulace smlouvy 

2.1    Aby mohli uživatelé používat platformu, musí se zaregistrovat. Uživatel podává závaznou nabídku k registraci zadáním požadovaných údajů a buď kliknutím na odpovídající tlačítko k vytvoření uživatelského účtu, anebo kliknutím na tlačítko k odeslání první žádosti o zaměstnání bez existujícího uživatelského účtu (v obou případech dále jen „nabídka k registraci“). Dokud uživatel neklikne na tlačítko k vytvoření účtu nebo k odeslání první žádosti o zaměstnání bez existujícího uživatelského účtu, může proces registrace kdykoli zrušit nebo zadané údaje změnit doplněním nebo jejich opravou v různých polích nebo zavřením prohlížeče. 

2.2    Smlouva o registraci (dále jen „smlouva“) mezi společností Lidl a uživatelem za podmínek stanovených v těchto podmínkách použití vzniká okamžikem, kdy společnost Lidl potvrdí přijetí doručené nabídky k registraci na e-mailovou adresu, kterou uživatel uvedl v souvislosti s nabídkou k registraci (dále jen „potvrzení o přijetí“). Potvrzení o přijetí je zároveň přijetím nabídky k registraci ze strany společnosti Lidl do platformy. 

2.3    Pokud se chtějí uživatelé registrovat, musí uvést následující údaje: příjmení, jméno, e-mailovou adresu a zemi aktuálního pobytu. Uživatelé musí nakládat se svými přihlašovacími údaji s opatrností. Uživatelům je zejména zakázáno sdělovat své přihlašovací údaje třetím stranám a/nebo umožnit třetím stranám přístup k jejich účtu bez přihlašovacích údajů. Při registraci jsou uživatelé povinni poskytnout všechny potřebné informace pravdivě a úplně. Uživatelé odpovídají za to, že jejich kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa) jsou aktuální a za to, že jsou na uvedené adrese k zastižení a že e-mailová adresa nebyla předána jiné osobě. Pokud se údaje uživatele změní, musí je uživatel neprodleně doplnit a opravit, respektive informovat společnost Lidl. Pokud jsou informace poskytnuté uživatelem neúplné nebo nesprávné, a uživatel situaci neobjasní, nebo pokračuje v jednání v rozporu se smlouvou i po výzvě společnosti Lidl, aby informace uvedl do souladu v přiměřené lhůtě, může společnost Lidl dočasně nebo trvale zablokovat uživatelův účet a přístup k platformě. 

2.4    Každý uživatel smí mít pouze jeden uživatelský účet. Uživatelský účet nelze převést na jinou osobu.  

3    Služby 

3.1    Platforma slouží jako ústřední kontaktní místo pro uživatele, kteří mají zájem o zaměstnání v jedné z mnoha provozoven Lidl po celém světě a chtějí být informováni o novinkách. 

3.2    V závislosti na zvolené zemi nabízí platforma uživatelům různé možnosti využití („služby“), které jsou prezentovány a vysvětleny na platformě. Ty mohou zahrnovat následující nebo podobné Služby: 

•    Možnost ucházet se o práci v dané zemi i v zahraničí 
•    Cloudové úložiště pro dokumenty k žádosti 
•    Zobrazení stavu otevřených žádostí 
•    Přehled a správa schůzek (např. přehled pracovních pohovorů, assessment center) 
•    Nastavení upozornění, které umožní zasílání oznámení o nových pracovních nabídkách 
•    Možnosti zohlednění pracovních nabídek v Německu i v zahraničí podle nastavení viditelnosti uživatele 
•    Globální pool talentů, a tím i možnost účastnit se aktivit v oblasti práce s talenty (např. e-maily s informacemi nebo pozvánky na akce) 

3.3    Uživatel může po případném samostatném předchozím souhlasu společnosti Lidl přistupovat k jednotlivým službám, jako je globální pool talentů. Platforma v tomto ohledu uživatele jasně informuje, že vyžaduje souhlas. Uživatelé mohou svůj souhlas kdykoli odvolat v nastavení viditelnosti svého uživatelského účtu. 

3.4    Při ucházení se o zaměstnání na platformě mohou být uživatelé rovněž požádáni o poskytnutí dokumentace k žádosti. Platforma uživatelům poskytuje informace o tom, jaké dokumenty jsou nutné k podání žádosti o zaměstnání..  

4    Náklady 

4.1    Používání platformy a jejích služeb je pro registrované uživatele bezplatné. 

4.2    Aby uživatelé mohli používat naši platformu, musí si sami zajistit potřebný hardware a připojení k internetu. Veškeré náklady s tím spojené nesou sami uživatelé. 

5    Povinnosti uživatelů 

5.1    Uživatel se zavazuje vůči společnosti Lidl nenahrávat žádný obsah, který svým obsahem, formou, provedením či jiným způsobem porušuje platné právní předpisy nebo dobré mravy. Uživatel zejména nesmí při nahrávání obsahu porušovat práva třetích stran (např. práva na jméno, ochrannou známku, autorská práva, práva na ochranu fotografií a osobních údajů). 

5.2    Uživatel se zdrží jakékoli činnosti, která by mohla narušit provoz platformy nebo její základní technické infrastruktury.  

5.3    Pokud při používání platformy nebo jejích funkcí dojde k poruše, uživatel je povinen informovat o ní bez zbytečného odkladu společnost Lidl. 

5.4    Uživatel je povinen uvést všechny údaje o žadateli pravdivě a úplně. Pokud uživatel některý z dokumentů potřebných k žádosti neposkytne, nebude se moci ucházet o pracovní nabídku nebo bude z procesu náboru vyloučen. Jakákoli další práva nebo nároky společnosti Lidl jsou tímto vyhrazena. 

5.5    Odesláním žádosti uživatel zaručuje, že všechny informace a odkazy v žádosti jsou aktuální, pravdivé a správné. 

6    Duševní vlastnictví, výhrada práv 

Společnost Lidl je a zůstává držitelem autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví v souvislosti s provozem a používáním platformy. 

7    Změna podmínek použití 

Pokud existuje závažný důvod pro změnu těchto podmínek použití, který nebylo možné předvídat v době uzavření smlouvy, a taková změna nepřiměřeně neznevýhodňuje uživatele, zejména proto, že poměr nákladů a přínosů se nepřiměřeně posouvá v neprospěch uživatele, je společnost Lidl oprávněna tyto podmínky použití s účinností do budoucna zcela nebo zčásti změnit. Mezi tyto opodstatněné důvody patří regulační nebo právní důvody, bezpečnostní důvody, vylepšování, optimalizace nebo přidávání služeb, provádění technických úprav a zajištění funkčnosti platformy. 

  

8    Odpovědnost 

8.1    Společnost Lidl se vždy snaží zajistit nepřetržitou dostupnost platformy a jejích služeb, jakož i správné fungování datových přenosů. Vzhledem k povaze internetu však společnost Lidl nemůže v tomto ohledu poskytnout žádné záruky. Přístup k platformě a uživatelskému účtu může být také příležitostně přerušen nebo omezen z důvodu oprav, údržby nebo zavedení nových funkcí a služeb. 

8.2    Společnost Lidl rovněž nepřebírá žádnou odpovědnost za poruchy v provozu platformy, pokud jsou důvody těchto poruch mimo sféru kontroly společnosti Lidl. 

8.3    Neomezená odpovědnost společnosti Lidl se vztahuje na ztráty nebo škody způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým porušením povinností ze strany společnosti Lidl, jejího statutárního zástupce nebo jí zapojeného pomocníka. 
Společnost Lidl je rovněž odpovědná za porušení podstatných smluvních povinností z důvodu nedbalosti. Podstatnými smluvními povinnostmi jsou povinnosti, jejichž porušení by ohrozilo účel smlouvy nebo jejichž splnění je nezbytné pro řádné plnění smlouvy a na jejichž splnění může uživatel obecně spoléhat. V takovém případě je odpovědnost společnosti Lidl omezena na rozumně předvídatelnou ztrátu nebo škodu v době uzavření smlouvy. Společnost Lidl nenese odpovědnost za porušení povinností z nedbalosti jiné než uvedené v předcházející větě. 
Výše uvedená omezení odpovědnosti se nevztahují na zaviněné újmy na životě, těle a zdraví, na poskytnuté záruky, nároky na základě německého zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku (Produkthaftungsgesetz) a na lstivě zamlčené vady. 

8.4    Pokud je odpovědnost společnosti Lidl vyloučena nebo omezena, platí to i pro osobní odpovědnost zaměstnanců, zástupců a pomocníků. 

9    Doba platnosti a ukončení smlouvy 

9.1    Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Doba trvání smlouvy začíná uzavřením smlouvy. 

9.2    Společnost Lidl i uživatel mají právo smlouvu kdykoli s okamžitou účinností a bez udání důvodu vypovědět. 

9.3    Uživatel může ukončit smlouvu tak, že ve svém uživatelském účtu přejde do sekce „Možnosti“, klikne na „Nastavení“ a zvolí možnost „Smazat profil“ a poté svou volbu potvrdí. Případně může uživatel smlouvu vůči společnosti Lidl vypovědět písemně nebo e-mailem. 

9.4    Po ukončení smlouvy vymažeme osobní údaje uživatele, které jsme uložili, do 24 hodin od obdržení výpovědi smlouvy, nebo údaje uložíme v anonymizované podobě, pokud jejich zpracování není nezbytné podle zákona nebo pro jiný účel. 

9.5    V případě ukončení nebude mít uživatel přístup ke svému uživatelskému účtu, respektive platformě a souvisejícímu obsahu. 

10    Rozhodné právo a ostatní ustanovení 

10.1    Smlouva mezi uživatelem a společností Lidl uvedená v těchto podmínkách použití se řídí německým právem s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). Pokud je uživatel spotřebitelem a nemá bydliště ve Spolkové republice Německo, řídí se smluvní vztah výhradně právem Spolkové republiky Německo, s výjimkou CISG, pokud kogentní ustanovení práva státu, v němž má spotřebitel své obvyklé bydliště, nestanoví jinak. 

10.2    Jazykem smlouvy je čeština. 

10.3    Pokud by některé ustanovení těchto podmínek použití bylo nebo se stalo neplatným, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení těchto podmínek použití. 

10.4    Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů online (ODR), která je k dispozici na adrese http://www.ec.europa.eu/consumers/odr. Naše e-mailová adresa je talent_sourcing@lidl.com. Společnost Lidl není povinna ani připravena účastnit se jakéhokoli řízení o řešení sporu před smírčím orgánem pro spotřebitele.